[wpseo_breadcrumb]

Резултати

Методически материал за развиване на социо-емоционални умения (водещ партньор: Università degli studi di Padova)

Национални доклади относно положението в страните партньори във връзка с развитието на СЕУ (прочетете повече >>)

• Методически материал (прочетете повече >>)

• Проучване. Кратък анализ за развитието на SEL в страните партньори (прочетете повече >>)

Обучителната програма за изграждане на социо-емоционален капацитет (водещ партньор: Associação para a recuperação de cidadãos inadaptados da Lousã A.R.C.I.L)

Създаване на обучителен метод/програма за учители, които след това ще възприемат научените техники, за да прилагат СЕУ в своите часове. Обучението ще бъде предоставено от партньорите към учителите във всяка партньорска страна. Обучителните дейности за възрастни (родители и учители) ще представляват основното съдържание на приложението, интелектуален продукт 3.

Е-обучителен курс за изграждане на социо-емоционален капацитет (водещ партньор: VšĮ „eMundus“)

Обучителният курс, свързан с втория интелектуален продукт, ще бъде адаптиран и оформен, за да се превърне в е-обучителен курс, свързан с развитието на СЕУ и ще бъде предоставен онлайн на сайта на проекта. По този начин учители от различни училища от цяла Европа, които не са част от проекта, ще научат за проекта и ще могат да изкарат курса и да го приложат в своите класни стаи със своите ученици.

Приложение за изграждане на социо-емоционален капацитет (водещ партньор: VšĮ „eMundus“)

Разработване на приложение за възрастни (родители и учители), което ще ги преведе през различните компоненти на СЕУ и което ще поставя ежедневно изискване за дейности, които развиват емоционалния потенциал и подобряват тяхното разбиране за СЕУ. С този интелектуален продукт имаме намерение да подобрим и фасилитираме развитието на емоционални умения сред ученици от етап начално образование и да овластим учители и родители по същата тема. Като подкрепяме трите целеви групи, ние целим да повишим осъзнатостта на местно, национално и европейско ниво относно значението на социо-емоционалната интелигентност, предоставяне на информация и в крайна сметка активиране на процеса на въвеждане на СЕУ дейности в училищата.

Съдържанието на приложението е базирано на обучителни и практически дейности във всяка от 5 СЕУ компетенции:
Самоосъзнатост
Самоуправление
Социална осъзнатост
Социални отношения

• Отговорно вземане на решения
За всяка сфера ще бъдат предложени ежедневни индивидуални и групови дейности с цел развиване на умения и способности, необходими за постигане на емоционална интелигентност. Ще бъдат предоставени и примери от живота и препратки към теорията. Чрез този инструмент, ние целим да подобрим и фасилитираме развитието на емоционални умения в учениците от началното образование и да предоставим на учителите и родителите необходимите методически материали и знания.
Като помагаме на тези три целеви групи, ние целим да подчертаем значението на социалното и емоционално развитие, да предоставим информация и да повишим готовността за прилагане на СЕУ в училищата на местно, национално и европейско ниво.

Приложението е достъпно през Google Play и App Store:

Skip to content