[wpseo_breadcrumb]

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА – да насърчи развитие на капацитета за социо-емоционална интелигентност в рамките на институции от сферата на началното образование, включвайки цялата училищна общност в съвместни дейности.

Партньорството цели да коригира липсата на баланс между знанията по различните предмети и социо-емоционалното обучение. Образователните системи в цяла Европа са по-фокусирани върху трансфера на знания, отколкото върху това да помагат на учениците да развиват меките умения, които са необходими за по-добра интеграция в обществото и успехи във всяко поле на бъдещи професионални изяви.Емоционално интелигентните хора са способни да разпознават своите емоции, емоциите на другите хора и да използват емоционална информация, за да насочват мислене и поведение, да управляват или коригират емоции, за да се адаптират към различни среди и да постигат различни цели. Този проект ще оборудва европейските граждани с необходимите инструменти за по-добро себеразбиране и разбиране на другите в обкръжението.

Проектът се придържа към целта за създаване на европейска група за противодействие на проблемите, с които се сблъскват обществата, насърчаваща европейски мир, неговите ценности и най-вече добруването на неговите граждани, част от което е и емоционалното такова. Чрез постигането на предвидените интелектуални продукти, проектът ще изгради мост между личността и останалите, напътствайки родители, учители и ученици към по-добро разбиране на това какво представлява социалното и емоционално обучение и как може да бъде използвано, за да се постави основата за по-добре интегрирано и емоционално здраво общество.

Период на проекта: 2019 09 01 – 2022 08 31

N° на проекта: 2019-1-LT01-KA201-060710

Цели на проекта

  • Да овласти учители и родители с ефективни инструменти за по-ефективно реализиране на социо-емоционалното развитие на техните деца.
  • Да създаде ръководства за обучители с цел да им предостави необходимите знания и умения за подкрепа на социо-емоционалното развитие на децата в начален образователен етап.
  • Да създаде онлайн платформа за събиране и разпространяване на материали сред участващите страни.
  • Да повиши осъзнатостта сред местните общности и европейската общност за значимостта на насърчаването на социо-емоционалното развитие.

Свалете брошура >>

Skip to content